Sprzedaży i świadczenia usług w sklepie internetowym

MemoBook

 

§1 [ Sklep internetowy]

Sklep internetowy MemoBook dostępny pod adresem www.memo-book.pl, prowadzony jest przez Druk–Intro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław), przy ulicy Świętokrzyskiej 32, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000051437, o numerze NIP: 556-237-95-04, Regon: 092575329, o kapitale zakładowym 3 000 000,00 zł w całości wpłaconym.

§2 [Definicje]

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy memo-book.pl;
 2. Sklep – sklep internetowy memo-book.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.memo-book.pl;
 3. Sprzedawca – Druk–Intro Spółkę Akcyjną w Inowrocławiu, opisana w § 1 niniejszego Regulaminu;
 4. Klient – osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupów w Sklepie, jak również korzystającą z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;
 5. Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta; konto zakładane jest na żądanie Klienta przez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
 6. Panel Klienta – integralna część Sklepu, stanowiąca bazę danych Klienta oraz zawierająca historię zakupową Klienta w Sklepie;
 7. Oferta – towary prezentowane na stronie internetowej www.memo-book.pl i oznaczone jako dostępne;
 8. Formularz zamówienia – udostępniony Klientowi formularz, umożliwiający podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia;
 9. Koszyk – integralna część Sklepu, która umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.memo-book.pl;
 10. Dzień roboczy – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;
 12. Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych, obsługiwana w sklepie memo-book.pl za pośrednictwem firmy PayU S.A.;
 13. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta do zniżki procentowej lub kwotowej, opatrzony terminem ważności, wydany Klientowi przez Sklep;
 14. Wymagania techniczne Sklepu memo-book.pl – wymagania niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego www.memo-book.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu, jak i składania zamówień na towary, to jest:
  a) Komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrom, Internet Explorer, Opera, Safari;
  b) Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

§3 [Zakres stosowania Regulaminu]

Regulamin ma zastosowanie do zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pomocą komunikacji elektronicznej umów sprzedaży towarów, prezentowanych przez Sklep za pośrednictwem strony internetowej www.memo-book.pl.

§4 [Ceny towarów]

 

 1. Wszystkie towary umieszczone na stronie Sklepu zawierają informację dotyczącą ich ceny. Informacja ta znajduje się na karcie towaru, przy zdjęciu i opisie.
 2. Prezentowane na stronie Sklepu ceny towarów wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. Ceną ostateczną i wiążącą dla Klienta jest cena towaru podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów zamówionego towaru, a także kosztów dostawy pod wskazany przez Klienta adres.
 5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.

 

§5 [Zamówienie towaru]

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty składanej przez Sprzedawcę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa Sprzedawcy ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu i Regulaminie.
 2. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy Formularza Zamówienia korzystając z funkcjonalności Koszyka. Opcja ta jest dostępna 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
 3. Składając zamówienie przez Sklep Klient ma do wyboru zakup:
  1. jako zarejestrowany Klient, posiadający konto w Sklepie, logując się do Panelu Klienta podczas składania zamówienia,
  2. jako Klient niezarejestrowany, rejestrując się w trakcie zakupu i zakładając Konto Klienta w Sklepie,
  3. jako Klient niezarejestrowany, poprzez każdorazowe wypełnienie Formularza Zamówienia, uzupełniając wymagane dane do jego realizacji.
 4. Składając zamówienie w Sklepie, Klient każdorazowo przechodzi następującą ścieżkę zakupową:
  1. wybiera interesujące towary i ich ilości, i poprzez guzik „DO KOSZYKA” umieszcza je w Koszyku,
  2. w koszyku wybiera formę dostawy swojego zamówienia i formę płatności, przez którą będzie realizował płatność za złożone zamówienie,
  3. wpisuje kod rabatowy, jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego przyznane przez Sklep,
  4. wskazuje adres dostawy zamówienia (dane adresowe) i dane do rozliczenia transakcji; poprzez zaznaczenie opcji Inny adres wysyłki mogą to być różne dane,
  5. ma możliwość umieszczenia uwag do zamówienia w polu Uwagi,
  6. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i akceptuje jego treść,
  7. w podsumowaniu zamówienia potwierdza złożenie zamówienie, klikając w guzik „Zamawiam i płacę”.
  8. po wpłynięciu zamówienia do Sklepu jest ono każdorazowo potwierdzane na e-mail Klienta umieszczony w danych do zamówienia.
 5. Po otrzymaniu zamówienia, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji lub informuje Klienta o braku możliwości zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej stosownej wiadomości e–mail, która zawierać będzie co najmniej:
  1. oświadczenie Sklepu o otrzymaniu zamówienia i jego przyjęciu do realizacji;
  2. potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży oraz jej warunków, takich jak:
   • rodzaj i ilość zamówionych towarów,
   • jednostkowa oraz łączna cena zamówionych towarów;
   • sposób i cena wysyłki zamówionych towarów;
   • adres, na który zostanie dokonana wysyłka.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 1. Sprzedawca sprzedaje wyroby fabrycznie nowe. Sprzedawca zobowiązany jest wydać towar wolny od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży, który przekazywany jest Klientowi w paczce razem z zamówionym towarem na wskazany do wysyłki adres dostawy.
 3. W przypadku podania błędnego adresu dostawy przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie takiego zamówienia.
 4. W każdej chwili Klient może zrezygnować z Konta Klienta kontaktując się ze sklepem pod adresem e-mail: sklep@memo-book.pl. W przesłanej wiadomości należy wskazać niezbędne dane umożliwiające weryfikację i usunięcie konta.
 5. W przypadku uznania działań Klienta w ramach Sklepu za naruszające: obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych, obejmujących także dobra osobiste osób trzecich), zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu Sklep jest uprawniony do zablokowania takiego  konta, informując o tym Klienta. Klient każdorazowo może się od decyzji Sklepu odwołać, składając reklamację na adres e-mail: sklep@memo-book.pl.

§6 [Modyfikacja składanych zamówień]

 1. Klient ma możliwość modyfikowania złożonego zamówienia do momentu jego wysyłki. Wprowadzone modyfikacje mogą dotyczyć ilości zakupionych towarów, rezygnacji z części lub całości zamówienia, zmiany adresu do wysyłki i danych do faktury. W przypadku zamówień, które zostały przygotowane do wysyłki, Klientowi będącemu Konsumentem (dalej Konsument) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 11 [Odstąpienie od umowy].
 2. Modyfikacji zamówienia Klient dokonuje przez kontakt ze Sklepem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@memo-book.pl
 3. W przypadku rezygnacji Klienta z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru (towarów), którego (których) rezygnacja dotyczy, zostanie wykonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni, od dnia otrzymania przez Sklep rezygnacji Klienta. Środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego była wykonana wpłata.

§7 [Dostawa towaru]

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się w sposób wskazany przez Klienta.
 2. Dostawa zostaje dokonana poprzez wysłanie towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, wskazanego w § 9 ust. 6 Regulaminu, zwanego dalej Spedytorem.
 3. Koszt wysyłki zamówionego towaru ponosi Klient zgodnie z cennikiem. Koszt wysyłki doliczany jest odpowiednio do każdego zamówienia. W zakładce: Koszty dostawy https://memo-book.pl/koszt-dostawy znajduje się cennik dostępnych form dostawy.

§8 [Zapłata]

 

 1. Klient może zapłacić za złożone w Sklepie zamówienie w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy Sklepu, wpisując w tytule przelewu numer zamówienia; wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego: 70 1050 1025 1000 0024 2785 1890 – ING BANK ŚLĄSKI S.A. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu na koncie Sklepu przelewu Klienta (1-2 dni robocze);
  • osobiście (za pobraniem), płacąc przy odbiorze towaru przedstawicielowi kurierowi UPS. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego potwierdzeniu przez Sklep;
  • płatność online, przelew elektroniczny, bankowy lub kartą kredytową. Płatność obsługiwana przez firmę PayU S.A. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. Zamówienia z płatnością online oczekują na wpłatę Klienta, przez 5 dni od złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

§9 [Realizacja zamówienia]

 

 1. Sklep przy każdym z towarów prezentuje jego czas dostępności wyrażony w dniach roboczych.
 2. Dostępność towaru jest to czas niezbędny do przygotowania danego zamówienia i przekazania do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia jest to czas dostępności towaru powiększony o niezbędny czas na dostarczenie towaru za pośrednictwem wybranej formy dostawy do Klienta. Czasy dostarczenia towaru za pośrednictwem wybranego Spedytora znajdują się na stronie: Koszt dostawy https://memo-book.pl/koszt-dostawy.
 4. Termin otrzymania przez Klienta zamówionych towarów wynosi orientacyjnie czas: dostępność towaru (towarów) + czas dostarczenia przesyłki. Termin ten nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia ponad ten termin, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia,  a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.
 5. W przypadku zakupu towarów o różnych terminach dostępności, skompletowanie zamówienia i przekazanie go do wysyłki następuje po najdłuższym terminie dostępności towaru.
 6. W Sklepie towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem następujących Spedytorów: Poczta Polska, Kurier UPS.
 7. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego przez Klienta Spedytora i wynosi następująco:
  1. Poczta Polska (list polecony ekonomiczny do 2 kg): 7 dni roboczych + czas dostępności towaru,
  2. Poczta Polska (list polecony priorytetowy do 2 kg): 3 dni robocze + czas dostępności towaru,
  3. Kurier UPS (paczka do 30 kg): 1-2 dni robocze + czas dostępności towaru.
  4. Paczka w Ruch-u  5 dni roboczych

 

§10 [Reklamacje]

 

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towarów niewadliwych, oryginalnych, posiadających gwarancję jakości producenta.
 2. W przypadku otrzymania towaru wadliwego (niezgodnego z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
  1. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep,
  2. wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.
 3. W przypadku opisanym w ust. 2 lit. b Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.
 4. Reklamacje należy składać kontaktując się ze Sklepem pod adresem e-mail: sklep@memo-book.pl (zgłoszenie reklamacji). Następnie reklamowany towar należy odesłać z opisem powodu reklamacji do Sklepu na adres:DRUK-INTRO S.A.
  Świętokrzyska 32
  88-100 Inowrocław
  z dopiskiem: reklamacja.
 1. W celu zgłoszenia lub opisania reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep dostępnego pod adresem:
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 3. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Po otrzymaniu przez Sklep towaru reklamowanego przez Klienta, Sklep zwróci koszt nadania takiej przesyłki.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądanie. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia pozytywnej decyzji reklamacyjnej.
 6. Klient niebędący Konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.

§11 [Odstąpienie od umowy]

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie na adres:DRUK-INTRO S.A.
  Świętokrzyska 32
  88-100 Inowrocław
  z dopiskiem: odstąpienie od umowy.Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu:DRUK-INTRO S.A.
  Świętokrzyska 32
  88-100 Inowrocław
  z dopiskiem: odstąpienie od umowy.
 1. Konsument może skorzystać ze wzoru przykładowego formularza, który można pobrać ze strony Sklepu
 2. dostępnego pod adresem:
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy sprzedaży:
  –  w wykonaniu której Sprzedawca wydaje jeden towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  – wielu egzemplarzy towaru, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego egzemplarza towaru, partii lub części
  – która polega na regularnym dostarczaniu egzemplarzy towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego egzemplarza towaru.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 7. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towaru w inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§12 [Kody rabatowe]

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi kodu rabatowego w ramach organizowanych promocji lub w wyniku indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany podczas zakupów w Sklepie memo-book.pl na towary nieobjęte innymi promocjami lub tylko na towary wykazane w opisie promocji.
 3. Kod rabatowy jest opatrzony datą startu i zakończenia jego działania. Wykorzystanie kodu rabatowego po zakończeniu jego obowiązywania jest niemożliwe.
 4. Kod rabatowy przekazany Klientowi przez Sklep jest kodem jednorazowym, chyba że Sklep ustalił indywidualne warunki z Klientem.
 5. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) ani w całości ani w części.
 6. Wykorzystanie kodu rabatowego przez Klienta jest dobrowolne.
 7. Chcąc skorzystać z otrzymanego Kodu rabatowego należy umieścić podany ciąg znaków w polu dedykowanym na Kod rabatowy znajdującym się w Koszyku Klienta.
 8. Wpisanie Kodu rabatowego w Koszyku spowoduje obniżenie wartości kwoty do zapłaty za zamówienie złożone w Sklepie.
 9. Reklamacje dotyczące Kodów rabatowych będą rozpatrywane zgodnie z § 11 Regulaminu Sklepu.

 

§13 [Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów]

 1. Klient będący Konsumentem ma następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
  – uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  – uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem,
  – może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  – może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych oraz miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

§14 [Sposób komunikowania się przez strony]

 

 1. Sklep komunikuje się z Klientem za pośrednictwem: telefonu, poczty elektronicznej w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00.
 2. Klient może komunikować się ze Sklepem w dowolny sposób, mając na uwadze godziny, w jakich Sklep prowadzi swoją działalność, tj. w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

§15 [Ochrona danych osobowych]

 

 1. Uregulowania niniejszego paragrafu dotyczą sytuacji, gdy Sklep wchodzi w posiadanie danych osobowych.
 2. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem Sklepu, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie konicznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Dane te  umieszczane są w bazie Sklepu, na co Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę.  Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia.
  Przetwarzanie danych osobowych Klienta następować będzie w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę na przetwarzanie, oraz ze względu na fakt, iż  przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy, o której mowa w Regulaminie  – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) i art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i  wykonania przez Sklep umowy sprzedaży towarów, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji.
 5. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej SA, kurierowi UPS realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.
 6. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter) i kodów rabatowych.
 7. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem PayU Klient upoważnia Sklep do przekazywania PayU S.A. jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez system PayU.
 8. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 1. Klient ma prawo:
  – dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),
  – wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 1. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.  Wycofanie zgody  na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając takie zgłoszenie na adres mailowy: sklep@memo-book.pl.   Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Klient  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta, ze względów podatkowych,  będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat od daty złożenia zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest:DRUK-INTRO S.A.
  Świętokrzyska 32
  88-100 Inowrocław
  tel.: 523 549 450 / 504 244 536
  e-mail: sklep@memo-book.pl
 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi  Klienta należy kontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mailowym: sklep@memo-book.pl.
 2. W przypadku przekazania przez Klienta – dla celów wykonania umowy – danych osobowych innej osoby, Sklep w terminie 1 miesiąca od dnia pozyskania tych danych, przekaże  tej osobie informacje wymienione w ust. 2-10 powyżej.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

§16 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin obowiązuje od 1 września 2018r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Szanowni Użytkownicy Sklepu Memo Book,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, czy „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z nowymi przepisami pragniemy Państwa poinformować o zasadach, które obowiązuje również i nasz Sklep od dnia 25 maja 2018 roku.

Na kolejnych widokach przekażemy Państwu podstawowe informacje na ten temat. Każdy z widoków zostanie zakończony możliwością wyrażenia zgody zaznaczając pole ZGADZAM SIĘ, gdzie oznaczenie odpowiedniego pola w sposób automatyczny odnotuje Państwa wybór.

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodzę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa ze strony naszego Sklepu: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: DRUK-INTRO S.A., ul. Świętokrzyska 32, 88-100 Inowrocław

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę naszego Sklepu, a także umożliwić bezpieczne złożenie zamówienia.